Kontakt - Find os

Simone Voergaard


Advokat og konfliktmægler

Ole Voergaard


Teknisk afdeling

Kontakt

Her finder du advokatfirmaet Simone Voergaard:

 

Advokat Simone Voergaard

Taastrup Hovedgade 66, 1.

2630 Taastrup

Danmark

 

Mail:        s@advokatsimone.dk

Telefon:  43 99 12 19

Hvis du bruger GPS kan du måske bedre finde Fredensvej. Jeg ligger på hjørnet af Fredensvej og Taastrup Hovedgade med indgang gennem gården fra Fredensvej.

 


Parkering kan ske på Hovedgaden (kun 2 timer), eller på parkeringspladsen ved Østerparken 16, hvor du går over hovedgaden til venstre for den røde bygning og ind i gården bag Slagteren.

 

 
 
 
 
 
 

Advokat Simone Voergaard er etableret på følgende adresse: Taastrup Hovedgade 66,1 2630 Taastrup

 

Du er altid velkommen til at indtale en telefonbesked på telefonnummer 43 99 12 19, eller send en mail til s@advokatsimone.dk

 

Mit CVR-nummer er: 17 60 29 34.

 

Advokat Simone Voergaard er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

 

Advokat Simone Voergaard har klientbankkonti i Nykredit.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

 

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Advokat Simone Voergaard er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokat Simone Voergaard er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Simone Voergaard, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokat Simone Voergaard anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokat Simone Voergaard er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Simone Voergaard og/eller utilfredshed med Advokat Simone Voergaards adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk